Hipertermia Maligna


Presidente

  • Jean Abreu Machado | SAESC | 2020/2022

Membros

  • Matheus Fachini Vane | SAESP | 2018/2020
  • Murilo Pereira Flores | SAEB | 2019/2021